Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen online coach Kirthilatha Haasnoot (BLOOM Business & Life coaching) en haar klant voor het leveren van diensten (waaronder ook het gebruik van de website van BLOOM Business & Life coaching).

 

Definities:

Opdrachtgever:  De persoon (particulier), onderneming (bedrijf) of instantie die de  opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Opdrachtnemer: BLOOM Business & Life coaching.

Coachee: Degene die deelneemt aan een begeleiding of online training, advies- of coaching traject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

 

BLOOM Business & Life coaching kan ook genoemd worden als: Kirthilatha Haasnoot, BLOOM Business & Life coaching.

 

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele inschakeling van derden.

 

Bedrijfsomschrijving:

BLOOM Business & Life Coaching richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke én zakelijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. BLOOM Business & Life Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 56723466

 

Uitvoering van de overeenkomst

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden

 

Ik verleen geen online coaching aan mensen onder 18 jaar. Als het blijkt dat iemand toch jonger dan 18 is, dan kan het contract per direct worden stopgezet. Ik ga ervan uit dat de klant een correcte geboortedatum opgeeft. BLOOM Business & Life Coaching zal het contract beëindigen als blijkt dat iemand geen 18 is.

 

Voorwaarden deelname programma Online Coaching 

De online coaching wordt uitgevoerd door Kirthilatha Haasnoot van BLOOM Business & Life coaching.

 

Tijdens de online coaching maak je gebruik van mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie. We plannen samen de afspraken, mits dit bij het programma hoort, op tijden die voor ons beide schikken. Zelf moet je naast het volgen van de online coaching voldoende tijd reserveren voor de oefeningen en opdrachten die ik je geef. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij gelukkig wordt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een gelukkig leven te realiseren en sta ik binnen de grenzen van de online coaching voor je klaar.

2.3. Annulering van online coaching afspraken. Het annuleren van afspraken kan voor Online Coaching min. 24 uur van tevoren. Daarna wordt de coaching doorberekend. Een nieuwe afspraak zijn nieuwe kosten voor jou als opdrachtgever.

 

Voorwaarden deelname programma Face-to-Face Coaching 

 • De face-to-face Coaching wordt uitgevoerd door Kirthilatha Haasnoot van BLOOM Business & Life coaching.
 • Afspraken vinden plaats op een nader te bepalen locatie. Reiskosten zijn voor de opdrachtgever, indien we bijvoorbeeld bij de opdrachtgever thuis coachen.
 • Annulering van coaching: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Worden de afspraken niet op tijd afgezegd dan worden de kosten voor deze afspraak 100% doorbelast aan de opdrachtgever. Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op. Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.
 • Een 1-op-1 afspraak duurt 60 minuten.

 

Prijzen en offertes

 

 • De door BLOOM Business & Life coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. BLOOM Business & Life coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.
 • Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 14 dagen.
 • De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 • In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 • De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

 

Betalingsvoorwaarden:

 

Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

 

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving


Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot 14 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Annulering door opdrachtnemer


Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Duur en beeïndiging

 

Vakantie en rustdagen

Doorgaans reageer ik binnen 24 uur terug op je mail of WhatsApp. Op zondagen worden er geen updates beantwoord (uitzonderingen daargelaten). Ook worden er op zondag geen appjes en mailtjes beantwoord.

BLOOM Business & Life coaching heeft jaarlijks recht op vakantieweken. Dit zal BLOOM Business & Life coaching tijdig aangeven wanneer dit zal zijn. In deze week worden er geen mails of WhatsAppberichten beantwoord. Er zal in de week ervoor of de week erna extra ruimte zijn voor meer contact.

Het verzetten van afspraken


 • Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 • Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

 

 

 

Intellectuele eigendom


Voor zover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Geheimhouding


 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

 

 

Aansprakelijkheid


Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten.

 

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Klachtenprocedure:


Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Contact opnemen kan via de bedrijfsgegevens van BLOOM Business & Life coaching.

 

De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door BLOOM business & Life coaching gevoerde geschilleninstantie.

 

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst.