Privacybeleid

In mijn coachpraktijk BLOOM Business & Life Coaching verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, lees je in deze privacyverklaring.

 

BLOOM Business & Life Coaching, gevestigd aan Don Boscostraat 100, 5503 BV te Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BLOOM Business & Life Coaching is een eenmanszaak.

 

Contactgegevens:

BLOOM Business & Life coaching

Don Boscostraat 100

5503 BV Veldhoven

website: www.bloombusinessandlifcoaching.nl

KVK handelsnummer: 56723466

 

Kirthilatha Haasnoot is de Functionaris Gegevensbescherming van BLOOM Business & Life coaching . Zij is te bereiken via 06 28719648 en info@bloombusinesandlifecoaching.nl

 

Persoonsgegevens die BLOOM Business & Life coaching verwerkt:


BLOOM Business & Life coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan het bedrijf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens (factuur- en leveringsadres)
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– KVK nummer

– BTW nummer

– Klant nummer

– Bankgegevens.

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens:


BLOOM Business & Life Coaching verkrijgt jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een coachingsgesprek, via de BLOOM Business & Life coaching website, social media, via email, telefonisch of eventueel op een andere wijze. Ook kan het voorkomen dat BLOOM Business & Life Coaching jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een coachtraject. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld via jouw werkgever.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt BLOOM Business & Life coaching jouw persoonsgegevens ?


BLOOM Business & Life coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van de betalingen.
– Verzenden van een nieuwsbrief.
– Om met jou telefonisch of e-mail contact op te nemen indien dit nodig om de 

   BLOOM Business & Life coaching uit te kunnen voeren.
– Jou te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten van BLOOM Business    

   & life coaching.
– BLOOM Business & Life coaching verwerkt ook persoonsgegevens als het bedrijf

   hier wettelijk toe verplicht is. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die BLOOM

   Business & Life coaching nodig heeft voor de belastingaangifte.

–  Verzamelen en plaatsen van recensies, al dat niet met naam of anoniem, over de

   diensten van BLOOM Business &

    Life coaching. Het plaatsen van recensies worden geplaatst vanwege commercieel

    belang. BLOOM Business & Life coaching zal deze verwijderen, wanneer deze 

    niet meer vertegenwoordigd zijn voor BLOOM Business & Life coaching. Óf als jij 

   een verzoek doet tot verwijdering van jouw recensie.

 

Hoe lang bewaart BLOOM Business & Life coaching persoonsgegevens?


BLOOM Business & Life coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. BLOOM Business & Life coaching hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: 7 jaar, na onze overeenkomst
De reden is dat dit wettelijk volgens de Belastingdienst bepaald is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
BLOOM Business & Life coaching verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst in overleg met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
De diensten van BLOOM Business & Life coaching maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website van BLOOM Business & Life coaching worden meegestuurd aan jouw browser. Deze stukjes informatie worden vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij de website van BLOOM Business & Life coaching bezoekt opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BLOOM Business & Life coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij BLOOM Business & Life coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die het bedrijf van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thilata@bloombusinesandlifecoaching.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt BLOOM Business & Life coaching jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. BLOOM Business & Life coaching reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe BLOOM Business & Life coaching persoonsgegevens beveiligd:


BLOOM Business & Life coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bloombusinesandlifecoaching.nl

BLOOM Business & Life coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligde dossiers door middel van versleuteling in de one drive en beveiligingssoftware zoals een virusscanner.

Wat doet BLOOM Business & Life coaching bij een datalek?

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens bij BLOOM Business & Life coaching zijn gestolen of kwijtgeraakt.

Voorbeelden van datalekken zijn:

  • een kwijtgeraakte externe schijf met persoonsgegevens
  • een gestolen laptop/PC
  • een inbraak in een databestand door een hacker
  • een besmetting van een computer met malware
  • een calamiteit zoals brand

Bij ieder vastgesteld datalek onderzoekt BLOOM Business & Life coaching of er persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige aard zijn gelekt, zoals kopieën van identiteitsbewijzen of BSN nummers.

BLOOM Business & Life coaching heeft maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Treedt er toch een datalek op? Dan neemt BLOOM Business & Life coaching zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken.

BLOOM Business & Life coaching meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek met mogelijk ernstig nadelige gevolgen meldt BLOOM Business & Life coaching dat ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. 

Heb je aanwijzingen of de indruk dat jouw gegevens in de computer van BLOOM Business & Life coaching niet goed beveiligd zijn? Of heb je aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens. Lees dan verder op de pagina: Meld datalek, beveiligingslek, zwakke plek of misbruik computersystemen.

Of neem contact op met BLOOM Business & Life coaching via bovenstaande gegevens.

Heb je vragen over deze verklaring of heb je een klacht? Neem dan contact op met BLOOM Business & Life coaching. Je kunt ook altijd contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.